Privacy statement Lio & Sproet

Dit is het privacy statement van kinderdagverblijf Lio & Sproet, gevestigd te 1488AC
Starnmeer aan de Damkensvoetpad 2 (hierna: Lio & Sproet), www.liosproet.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of
het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van
onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het
behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data
overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lio & Sproet is de verantwoordelijke in de
zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de
persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. Dit houdt in dat alleen wij bepalen
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn
er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw
kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in
overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens
wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:


Ouders

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • Email
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Jaaropgave kinderopvang


Kind

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Overdracht met observaties van uw kind
 • Digitale foto’s van uw kind
 • Vaccinatieprogramma
 • Ziektegeschiedenis mits relevant
 • Gegevens medicijngebruik
 • Allergieën
 • Dieetwensen
 • Slaapgedrag / slaaptijden
 • Gegevens huisarts
 • Gegevens tandarts
 • Gegevens ziektekostenverzekering


Noodpersoon (derde contactpersoon)

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Relatie tot kind

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de
zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens
voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat
verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de
noodpersoon voor de volgende doelen:

 • Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen.
 • Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging,
  begeleiding en ontwikkeling van het kind.
 • Het BSN-nummer van de ouders en het kind zal worden gebruikt om bij de
  belastingdienst gegevens aan te leveren.
 • Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling.
 • Het verzenden van algemene berichten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden u in te schrijven.
 • Om onze verdere diensten aan u te verlenen.
 • Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, interneen externe auditoren en de accountant.

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de
noodpersoon niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de
persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de
noodpersoon delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde
doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken
wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon
alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële
doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Uw persoonsgegevens
en/of de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon kunnen worden gebruikt
voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De
persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of
uw kind of de noodpersoon herleidbaar.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

Wij maken op dit moment geen gebruik van de navolgende cookies maar behouden
ons het recht voor in de toekomst van de volgende cookies gebruik te gaan maken:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische
  werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
  website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor
  wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en
de noodpersoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens
van uw kind en de noodpersoon. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van
u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon sturen
naar info@liosproet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact
met ons op (0638693829) of via info@liosproet.nl